Centrul de Formare PROFESIONAL PN și Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România organizează:

Cursul intensiv de tehnica auditului energetic pentru clădiri (construcții și instalații)

DESPRE CURS

Cursul pregăteşte specialişti în vederea atestării ca auditori energetici pentru clădiri, cu competenţe pentru emiterea Certificatelor de Performanţă Energetică.

Acţiunea se înscrie în activitatea de reabilitare termică, modernizare energetică şi de creştere a eficienţei energetice a clădirilor din România, având ca bază legală:

 • Legea nr.372 / 2005 privind performanta energetică a clădirilor;
 • Ordinul MDLPL nr.691 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetică a clădirilor;
 • Ordinul MDRT nr.2237 / 2010 pentru aprobarea "Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri"( înainte de înscriere va rugan să studiaţi Ordinul - art. 11, 12);
 • Un specialist, pentru a urma cursurile de pregătire în vedera atestării ca auditor energetic, trebuie să îndeplinească anumite condiţii conform Ord. MDRT nr.2237/2010.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

 • vechime minimă în meserie de 3 ani, pentru gradul II şi 5 ani pentru gradul I
 • ​să fie inginer constructor, inginer de instalaţii sau arhitect
 • să fie inginer, absolvent al unei facultăţi tehnice şi care dovedeşte, prin existenţa în foaia matricolă a diplomei de studii universitare, promovarea uneia din disciplinele: hidrotermica construcţiilor, energetica clădirilor, construcţii, materiale de construcţii, termo - dinamica, termotehnica, transfer de căldură şi masă, maşini termice, instalaţii termice, instalaţii frigorifice, instalaţii de ventilare / climatizare, aparate electrice, instalaţii electrice şi automatizări pentru construcţii; inginerie energetica- specializarea termoenergetica

La terminarea cursului se va elibera Certificat de absolvire a cursului de Tehnica Auditului Energetic pentru clădiri şi se va da recomandare pentru participarea cursanţilor la examenul de atestare organizat de către MDRT.

Cursurile vor fi susţinute de cadre didactice şi auditori energetici cu experienţă în domeniu şi vor asigura o formare intensivă, teoretică şi practică, pe parcursul a 90 de ore:

60 de ore teorie

30 de ore aplicații practice și proiect 

în 5 weekend-uri

LOCAȚIE

Cursul se va ţine la sediu Profesional PN –Sibiu, str Cojocarilor nr.2, Sibiu (partea practică) şi online pe platforma e-learning (partea teoretică).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • Cerere de înscriere (cu datele de identificare şi de contact ale cursantului)
 • Copia diplomei de studii superioare
 • Foaia matricola a diplomei de studii universitare, dupa caz;
 • Copia actului de identitate
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu aveţi antecedente penale


Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).